MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową

Podstawową działalnością Spółki są inwestycje w papiery wartościowe, tj. akcje spółki MCI Capital ASI S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo Spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.

Ewa Ogryczak

WicePrezes Zarządu

Jarosław Dubiński

Prezes Zarządu

Informacja dotycząca obligacji serii M

Zarząd Spółki MCI Management Sp. z o.o. informuje o dokonaniu dookreślenia wysokości marży dla Obligacji serii M.
Marża (w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii M) została ustalona na poziomie 4,30 punktów procentowych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków emisji Obligacji serii M są dostępne w dokumencie „Warunki Emisji”.„.

Informacja dotycząca obligacji serii I

Niniejszym, zarząd spółki MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że skorzystał z przysługującej mu opcji „nadprzydziału” zastrzeżonej w pkt 1.7 Propozycji Nabycia Obligacji serii I (dalej: ,,Obligacje”) i tym samym dokonał jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji Obligacji w ten sposób, że  maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi nie więcej niż 21 374 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery) sztuk, a łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji proponowanych do nabycia wynosi nie więcej niż 21.374.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące 00/100).

2020.12.31 – Oświadczenie o braku wystąpienia przypadku naruszenia (seria I)

Skup akcji

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI
MCI CAPITAL ASI S.A.

Ogłoszenie – 13.11.2017

MCI Management
Sp. z o.o.

MCI Management Sp. z o.o.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
NIP: 896-11-58-226

info@mcimaganement.pl

© 2017, MCI. ALL RIGHTS RESERVED